Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

  Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

  Predávajúci:
  MADCOM, s.r.o.
  Čerešňová 1627/7
  900 42 Dunajská Lužná

  IČO 46 142 380
  DIČ 2023267774
  Nie sme platcom DPH

  Číslo účtu: 1126904018/1111, UniCredit Bank Slovakia a. s.,
  IBAN: SK1611110000001126904018
  BIC: UNCRSKBX

  Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba , ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. 

 Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

  Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.fotooznamenia.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.  Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.  Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.fotooznamenia.sk

 2. Objednávka

  Kupujúci uskutoční objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.fotooznamenia.sk, a to úplným a pravdivým vyplnením všetkých údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, čím sa objednávka stáva záväznou. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar , miesto dodania a spôsob platby. Akákoľvek zmena objednávky po jej potvrdení je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.

  Kupujúci zodpovedá za kvalitu fotografie alebo inej obrazovej predlohy, ktorú poskytne, zároveň prehlasuje, že je majiteľom autorských práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. Kupujúci nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv.

  Po odoslaní a schválení objednávky sa kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, ozve grafik, ktorý mu vyhotoví návrh. Finálny návrh grafik odošle na odsúhlasenie kupujúcemu. Po odsúhlasení návrhu kupujúcim, sa objednávka odošle na tlač. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci.

  Dôležité upozornenie
  Vyobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu ponúkaného tovaru.

 3. Povinnosti predávajúceho

  Predávajúci sa zaväzuje dodať:

  • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
  • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
  • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po záväznom schválení návrhu kupujúcim

  Predávajúci nezodpovedá za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa)
  • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
  • za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
 4. Povinnosti kupujúceho

  Kupujúci sa zaväzuje:

  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
 5. Dodacie podmienky

  Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, do 5 pracovných dní od záväzného schválenia návrhu kupujúcim, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Doprava na adresu určenia je zaistená odoslanim prostrednictvom Slovenskej pošty. Zásielka s tovarom vždy obsahuje účtovný doklad.

  Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom ešte predtým ako záväzne potvrdí grafický návrh, ktorý je odoslaný do tlače. V prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 6. Doprava

  Doprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou.

 7. Platba za tovar

  Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH, nakoľko predávajúci nie je platcom DPH.

  Za tovar môže kupujúci zaplatiť:

  • dobierkou (+3.00 Eur k cene objednaného tovaru) zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
  • prevodom na účet - 1126904018/1111 (kupujúci je povinný udať správny variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky), na e-mail zadaný pri objednávke obdrží všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Tovar bude odoslaný až po úhrade.

  Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo zaplatením tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky.

 8. Záruka

  Na tovar zakúpený prostredníctvom  internetového obchodu www.fotooznamenia.sk sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely ihneď nahlásiť dodávateľovi do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

  Bližšie informácie o uplatnení záruky a podmienkách reklamácie nájdete v reklamačnom poriadku.

 9. Odstúpenie od zmluvy

  Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúnej zmluvy do siedmich dní odo dňa prevzatia tovaru. Podľa § 12 ods. 5 písm. a)  vyššie uvedeného zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3. Podľa § 12 ods. 5 písm. c) vyššie uvedeného zákona nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorým sú v tomto prípade všetky tlačoviny a grafické práce.

  Reklamačné podmienky


  Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Z prevádzkových dôvodov je potrebné reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do 1 mesiaca odo dňa prevzatia tovaru. Reklamovaný tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho s popisom závady. Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru. 
Reklamácie sa nevzťahujú na:

  • viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou 


  • chybné údaje po odsúhlasení grafického návrhu kupujúcim. Za uvedené chyby po odsúhlasení grafického návrhu zodpovedá výhradne iba kupujúci
  • na záležitosti vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň fotografií

  Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar, pôvodnú objednávku a daňový doklad. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté.

 10. Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

  Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.  Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

 11. Záverečné ustanovenia

  Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.  Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.  Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.05.2013.